FASHION MEN

Shoppes at Venetian

 

LEVEL 3

Aimer Men Phone: +853 2836 2204
ANDREW MACKENZIE
Canudilo Holiday Phone: +853 2857 6281
David Mayer Naman Phone: +853 2882 8713
HOM Phone: +853 2857 8501
Hugo Boss Phone: +853 2882 8118
Rare Phone: +853 2825 3011
Verri Phone: +853 2857 8323


Shoppes at Four Seasons

 

LEVEL 1

DIOR Phone: +853 8791 8000
Stefano Ricci Phone: +853 2881 8291

LEVEL M

Boggi Milano Phone: +853 2826 7130
Cerruti 1881 Phone: +853 2899 9820
Gieves & Hawkes Phone: +853 2899 9830
Kent & Curwen Phone: +853 2899 9908

LEVEL 2

Berluti Phone: +853 2896 2855
Canali Phone: +853 2899 8901
Ermenegildo Zegna Phone: +853 2821 6001